skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Synchrotron X ray sources in the Earth sciences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X ray sources in the Earth sciences

Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Smith, Joseph V. ; Brown, Gordon E. ; Jones, Keith W.

Eos, Transactions American Geophysical Union, 1988, Vol.69(52), p.1666

ISSN: 0096-3941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/88EO01258

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, J.V.
  2. Rivers, M.L.
  3. Brown, Gordon E., Jr.
  4. Univ. Chicago, Dep. Geophys. Sci.
  5. Brown, Gordon E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...