skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: du Plessis, P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF NEWLY-APPOINTED PRINCIPALS AT PUBLIC HIGH SCHOOLS IN GAUTENG. Is social justice served?

Wiehahn, Johan ; Du Plessis, Pierre

Koers, 2018, Vol.83(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: 10.19108/KOERS.83.1.2336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHALLENGES FOR RURAL SCHOOL LEADERS IN A DEVELOPING CONTEXT: A CASE STUDY ON LEADERSHIP PRACTICES OF EFFECTIVE RURAL PRINCIPALS

Du Plessis, Pierre

Koers, 2017, Vol.82(3), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: 10.19108/KOERS.82.3.2337

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing Principals' Policy Perceptions of Educators' Disciplinary Procedures: Cases in Gauteng Province, South Africa

Makoelle, T. M ; Du Plessis, P

Interchange: A Quarterly Review of Education, August 2019, Vol.50(3), p.389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0826-4805 ; E-ISSN: 1573-1790 ; DOI: 10.1007/s10780-019-09356-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Du Plessis, P.
  2. Du Plessis, Pierre
  3. Pierre Du Plessis
  4. Makoelle, T. M
  5. Wiehahn, Johan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...