skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Preferences xóa Chủ đề: Health Services Research xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Journals (BMJ Publishing Group) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended opening hours and patient experience of general practice in England: multilevel regression analysis of a national patient survey

Cowling, Thomas E ; Harris, Matthew ; Majeed, Azeem

BMJ Quality & Safety, 24 May 2017, Vol.26(5), p.360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5415 ; E-ISSN: 2044-5423 ; DOI: 10.1136/bmjqs-2016-005233 ; PMID: 27343274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harris, Matthew
  2. Cowling, Thomas E
  3. Majeed, Azeem

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...