skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Chromatin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ChIPseek, a web-based analysis tool for ChIP data

Chen, Ting-Wen ; Li, Hsin-Pai ; Lee, Chi-Ching ; Gan, Ruei-Chi ; Huang, Po-Jung ; Wu, Timothy H ; Lee, Cheng-Yang ; Chang, Yi-Feng ; Tang, Petrus

BMC genomics, 30 June 2014, Vol.15, pp.539 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 24974934 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-539

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N K ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome biology, 04 October 2018, Vol.19(1), pp.151 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 30286773 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C-State: an interactive web app for simultaneous multi-gene visualization and comparative epigenetic pattern search.(Report)

Sowpati, Divya Tej ; Srivastava, Surabhi ; Dhawan, Jyotsna ; Mishra, Rakesh K

BMC Bioinformatics, Sept 13, 2017, Vol.18(Suppl 10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-017-1786-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ChIP-Seq tools and web server: a resource for analyzing ChIP-seq and other types of genomic data

Ambrosini, Giovanna ; Dreos, René ; Kumar, Sunil ; Bucher, Philipp

BMC genomics, 18 November 2016, Vol.17(1), pp.938 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 27863463 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chang, Yi-Feng
  2. Dhawan, Jyotsna
  3. Wang, Ting
  4. Huang, Po-Jung
  5. Lee, Chi-Ching

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...