skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pleurozium Schreberi xóa Chủ đề: Bioindicators xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS.(Report)

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Baceva, Katerina

Environmental Monitoring and Assessment, July, 2014, Vol.186(7), p.4357(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Špirić, Zdravko
  2. Spirić, Zdravko
  3. Kušan, Vladimir
  4. Baceva, Katerina
  5. Vučković , Ivana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...