skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The administrator's guide to school community relations

Pawlas George

Larchmont N Y Eye on Education; 2005 - (371.19 PAW 2005)

Truy cập trực tuyến

2
Breakthrough principals : a step-by-step guide to building stronger schools
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthrough principals : a step-by-step guide to building stronger schools

Jean Desravines, Jaime Aquino, Benjamin Fenton ; with Lori Taliaferro Riddick and Jill Grossman.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61912

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning the assistant principalship a practical guide for new school administrators

Daresh John C

Corwin Press; 2004 - (371.2012 DAR 2004)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

20 biggest mistakes principals make and how to avoid them

Grady Marilyn L

Corwin Press; 2004 - (371.2 GRA 2004)

Truy cập trực tuyến

5
The principal as assessment leader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The principal as assessment leader

Guskey Thomas R

Bloomington, IN: Solution Tree Press, 2009 - (371.2 PRI 2009) - ISBN9781934009482

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Breakthrough principals : a step-by-step guide to building stronger schools
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthrough principals : a step-by-step guide to building stronger schools

Desravines Jean; Aquino Jaime author; Fenton Benjamin author

San Francisco, CA : Jossey-Bass, a Wiley brand, [2016] - (371.2012 DES 2016) - ISBN9781118801178 (paperback);ISBN9781118801000 (epub);ISBN9781118800973 (ePDF)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
The administrator's guide to school-community relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The administrator's guide to school-community relations

Pawlas George.

Larchmont, N.Y. : Eye on Education, c2005. - (371.19 PAW 2005) - ISBN1596670053

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The principal : creative leadership for effective schools
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The principal : creative leadership for effective schools

Ubben Gerald C.; Hughes Larry W.

Boston : Allyn and Bacon, c1987 - Boston : Allyn and Bacon , 1987 - (373.1 UBB 1987) - ISBN0205102980

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (4)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...