skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PURIFICATION OF LIQUID SMOKE FROM DURIAN PEEL’S WITH ACTIVATED CHARCOAL

Adhitya Rinaldi ; Alimuddin ; Aman Sentosa Panggabean

Molekul, 01 November 2015, Vol.10(2), pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1907-9761 ; E-ISSN: 1907-9761

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of pyrolysis condition and acid treatment on properties of durian peel-based activated carbon

Nuithitikul, Kamchai ; Srikhun, Sarawut ; Hirunpraditkoon, Samorn

Bioresource Technology, 2010, Vol.101(1), pp.426-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2009.07.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pengaruh Konsentrasi Aktivator Asam Klorida (HCL) Terhadap Kapasitas Adsorpsi Arang Aktif Kulit Durian (Durio Zibethinus) pada Zat Warna Methanil Yellow

Supiati Supiati ; Muh. Yudi ; St Chadijah

Al-Kimia, 01 January 2013, Vol.1(1), pp.53-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2302-2736 ; DOI: 10.24252/al-kimia.v1i1.1590

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption Characteristics of Bisphenol A onto Low-Cost Modified Phyto-Waste Material in Aqueous Solution

Lazim, Zainab ; Hadibarata, Tony ; Puteh, Mohd ; Yusop, Zulkifli

Water, Air, & Soil Pollution, 2015, Vol.226(3), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-015-2318-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fermentable Sugar Production from the Peels of Two Durian (Durio zibethinus Murr.) Cultivars by Phosphoric Acid Pretreatment

Abraham Kusi Obeng ; Duangporn Premjet ; Siripong Premjet

Resources, 01 September 2018, Vol.7(4), p.60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2079-9276 ; DOI: 10.3390/resources7040060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics and equilibrium adsorption of Basic Green 4 dye on activated carbon derived from durian peel: Effects of pyrolysis and post-treatment conditions

Nuithitikul, Kamchai ; Srikhun, Sarawut ; Hirunpraditkoon, Samorn

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2010, Vol.41(5), pp.591-598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-1070 ; E-ISSN: 1876-1089 ; DOI: 10.1016/j.jtice.2010.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feasibility study of using agriculture waste as desiccant for air conditioning system

Khedari, J ; Rawangkul, R ; Chimchavee, W ; Hirunlabh, J ; Watanasungsuit, A

Renewable Energy, 2003, Vol.28(10), pp.1617-1628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1481 ; E-ISSN: 1879-0682 ; DOI: 10.1016/S0960-1481(03)00003-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis Preliminary Studies Durian Peel Bio Briquettes as an Alternative Fuels

Nuriana, Wahidin ; Anisa, Nurfa ; Martana

Energy Procedia, 2014, Vol.47, pp.295-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-6102 ; E-ISSN: 1876-6102 ; DOI: 10.1016/j.egypro.2014.01.228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
榴莲果皮中黄酮的抗氧化及抗菌活性 - Antioxidant and Antimicrobial Activities of Flavonoids Extracted from Durian Peel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

榴莲果皮中黄酮的抗氧化及抗菌活性 - Antioxidant and Antimicrobial Activities of Flavonoids Extracted from Durian Peel

洪军 ; 胡建业 ; 张侠 ; 马肖梦 ; 韩莎 ; HONG Jun, HU Jianye, ZHANG Xia, MA Xiaomeng, HAN Sha

贵州农业科学 - Guizhou Agricultural Sciences, 2014, Vol.42(06), pp.41-43

ISSN: 1001-3601

Toàn văn sẵn có

10
超声波辅助提取榴莲果皮总黄酮及其抗氧化、抗菌活性的研究 - Ultrasonic-assisted extraction of flavonoids from durian peel and their antioxidant and antimicrobial activities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超声波辅助提取榴莲果皮总黄酮及其抗氧化、抗菌活性的研究 - Ultrasonic-assisted extraction of flavonoids from durian peel and their antioxidant and antimicrobial activities

洪军 ; 杜海霞 ; 胡建业 ; HONG Jun, DU Hai-xia, HU Jian-ye

河南农业大学学报 - Journal of Henan Agricultural University, 2014, Vol.48(05), pp.653-657

ISSN: 1000-2340

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Durian Peels Fiber and Recycled HDPE Composites Obtained by Extrusion

Charoenvai, Sarocha

Energy Procedia, 2014, Vol.56, pp.539-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-6102 ; E-ISSN: 1876-6102 ; DOI: 10.1016/j.egypro.2014.07.190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Material from Recycled HDPE and Durian Peel Fiber

Sarocha Charoenvai

DOI: 10.14455/TSME.res.2014.315

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Embedded System Control for Hot Air Drying Process Applied in Drying Durian Peel Fiber Particleboards

Narongdech Keeratipranon; Sarocha Charoenvai

DOI: 10.14455/TSME.res.2014.267

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilization of durian ( Durio zibethinus Murray) peel as low cost sorbent for the removal of acid dye from aqueous solutions

Hameed, B.H ; Hakimi, H

Biochemical Engineering Journal, 2008, Vol.39(2), pp.338-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-703X ; E-ISSN: 1873-295X ; DOI: 10.1016/j.bej.2007.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fixed-Bed Column Study for Removal of Organic Dyes from Aqueous Solution by Pre-Treated Durian Peel Waste

Nguyen Thi Thuong ; Nguyen Thi Tuyet Nhi ; Vo Thi Cam Nhung ; Hoang Ngoc Bich ; Bui Thi Phuong Quynh ; Long Giang Bach ; Nguyen Duy Trinh

Indonesian Journal of Chemistry, 01 April 2019, Vol.19(2), pp.486-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1411-9420 ; E-ISSN: 2460-1578 ; DOI: 10.22146/ijc.39712

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2012  (2)
 4. 2013đến2014  (7)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Srikhun, Sarawut
 2. Hirunpraditkoon, Samorn
 3. Nuithitikul, Kamchai
 4. Charoenvai, Sarocha
 5. Watanasungsuit, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...