skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is to be learned from damage and failure of reinforced concrete structures during recent earthquakes in Turkey?

Arslan, M.H ; Korkmaz, H.H

Engineering Failure Analysis, 2007, Vol.14(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-6307 ; E-ISSN: 1873-1961 ; DOI: 10.1016/j.engfailanal.2006.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical solutions using the equivalent strut tie method of infilled steel frames and experimental verification.(NOTE)

Kaltakci, M. Y. ; Koken, A. ; Korkmaz, H. H.

Canadian Journal of Civil Engineering, May, 2006, Vol.33(5), p.632(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0315-1468

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation on failed or damaged reinforced concrete structures under their own-weight in Turkey

Kaltakci, M.Y ; Arslan, M.H ; Korkmaz, H.H ; Ozturk, M

Engineering Failure Analysis, 2007, Vol.14(6), pp.962-969 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-6307 ; E-ISSN: 1873-1961 ; DOI: 10.1016/j.engfailanal.2006.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damage and failure pattern of prefabricated structures after major earthquakes in Turkey and shortfalls of the Turkish Earthquake code

Arslan, M.H ; Korkmaz, H.H ; Gulay, F.G

Engineering Failure Analysis, 2006, Vol.13(4), pp.537-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-6307 ; E-ISSN: 1873-1961 ; DOI: 10.1016/j.engfailanal.2005.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Korkmaz, H H.
  2. Korkmaz, H. H.
  3. Arslan, M. H.
  4. Arslan, Mh
  5. Korkmaz, Hh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...