skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Amygdala Responsivity to High-Level Social Information from Unseen Faces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amygdala Responsivity to High-Level Social Information from Unseen Faces

Freeman, J. B. ; Stolier, R. M. ; Ingbretsen, Z. A. ; Hehman, E. A.

Journal of Neuroscience, 08/06/2014, Vol.34(32), pp.10573-10581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5063-13.2014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hehman, Eric A
  2. Hehman, E. A.
  3. Ingbretsen, Z. A.
  4. Stolier, R. M.
  5. Hehman, Ea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...