skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Master-slave synchronization of singular Lur'e systems with time-delay.(Report)

Yang, Zebin ; Zhang, Xinhua ; Ji, Xiaofu

Journal of Control Theory and Applications, Nov, 2011, Vol.9(4), p.594(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-6340

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreversible Inhibition of Glutathione S-Transferase by Phenethyl Isothiocyanate (PEITC), a Dietary Cancer Chemopreventive Phytochemical.(Research Article)

Kumari, Vandana ; Dyba, Marzena A. ; Holland, Ryan J. ; Liang, Yu-He ; Singh, Shivendra V. ; Ji, Xinhua

PLoS ONE, Sept 29, 2016, Vol.11(9), p.e0163821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0163821

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Molecular Chain Structure on Fracture Mechanical Properties of Aeronautical Polymethyl Methacrylate Using Extended Digital Image Correlation Method

Wei Shang ; Xiaojing Yang ; Xinhua Ji ; Zhongxian Liu

Advances in Materials Science and Engineering, 01 January 2016, Vol.2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-8434 ; E-ISSN: 1687-8442 ; DOI: 10.1155/2016/1372413

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sphingosine 1-phosphate receptor modulator fingolimod (FTY720) does not promote remyelination in vivo

Hu, Yinghui ; Lee, Xinhua ; Ji, Benxiu ; Guckian, Kevin ; Apicco, Daniel ; Pepinsky, R. Blake ; Miller, Robert H. ; Mi, Sha

Molecular and Cellular Neuroscience, Sept, 2011, Vol.48(1), p.72(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7431

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for non-catalytic and catalytic activities of ribonuclease III.(Author abstract)

Ji, Xinhua

Acta Crystallographica Section D, August, 2006, Vol.62(8), p.933(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0907-4449

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

estrutura de conexão tampa de proteção, tampa superior e cobertura e contactora

Xinhua Ji ; Xueru Chen

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of a plectonemic RNA supercoil

Jason R. Stagno ; Buyong Ma ; Jess Li ; Amanda S. Altieri ; R. Andrew Byrd ; Xinhua Ji

Nature Communications, 2012, Vol.3, p.901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/ncomms1903

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insight into the mechanism of double-stranded RNA processing by Ribonuclease IIIX

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Court, Donald L. ; Waugh, David S. ; Xinhua Ji

Cell, Jan 27, 2006, Vol.124(2), p.355-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Möbius transformation and degenerate hyperbolic equation

Xinhua, JI

Advances in Applied Clifford Algebras, 2001, Vol.11, pp.155-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0188-7009 ; E-ISSN: 1661-4909 ; DOI: 10.1007/BF03219129

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METODO Y DISPOSITIVO PARA ENVIAR INFORMACION.
INFORMATION PUSHING METHOD, APPARATUS, DEVICE AND SYSTEM

Zhijun Chen ; Xinhua Ji ; Haifeng LI

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallographic and molecular dynamics simulation analysis of Escherichia coli dihydroneopterin aldolase

Blaszczyk, Jaroslaw ; Lu, Zhenwei ; Li, Yue ; Yan, Honggao ; Ji, Xinhua

Cell & Bioscience, Sept 2, 2014, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-3701 ; DOI: 10.1186/2045-3701-4-52

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
试论出境木质包装检疫监管体系的创新与完善 - Innovation and improvement of quarantine supervision system on export wood packaging materials.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论出境木质包装检疫监管体系的创新与完善 - Innovation and improvement of quarantine supervision system on export wood packaging materials.

杨光 ; 吴新华 ; 季健清 ; Yang Guang,Wu Xinhua, Ji Jianqing

植物检疫 - Plant Quarantine, 2014, Vol.28(05), pp.87-90

ISSN: 1005-2755

Truy cập trực tuyến

13
地质学学科国家自然科学奖的统计分析 - CHARACTERISTICS OF STATE NATURAL SCIENCE AWARDS IN GEOLOGY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地质学学科国家自然科学奖的统计分析 - CHARACTERISTICS OF STATE NATURAL SCIENCE AWARDS IN GEOLOGY

王银宏 ; 王力 ; 雷新华 ; 季荣生 ; 白洁 ; Wang Yinhong, Wan Li, Lei Xinhua, Ji Rongsheng ,Bai Jie

中国科学基金 - Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2012, Issue 06, pp.335-338

ISSN: 1000-8217

Truy cập trực tuyến

14
VIGS载体在果树中的应用研究进展 - Progress of research on application of VIGS vectors in fruit trees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIGS载体在果树中的应用研究进展 - Progress of research on application of VIGS vectors in fruit trees

张新华 ; 季娜娜 ; 闵德栋 ; 邵淑君 ; 李富军 ; ZHANG Xinhua, JI Nana, MIN Dedong, SHAO Shujun, LI Fujun

果树学报 - Journal of Fruit Science, 2017, Vol.34(04), pp.507-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-9980

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mechanism of RNA duplex recognition and unwinding by DEAD-box helicase DDX3X

He Song ; Xinhua Ji

Nature Communications, 01 July 2019, Vol.10(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-11083-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
综采工作面机电装备无线Mesh通信方法 - Communication method for electromechanical equipment on fully mechanized face with wirelessmesh network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

综采工作面机电装备无线Mesh通信方法 - Communication method for electromechanical equipment on fully mechanized face with wirelessmesh network

周信 ; 王忠宾 ; 谭超 ; 刘新华 ; 季瑞 ; ZHOU Xin, WANG Zhongbin, TAN Chao, LIU Xinhua, JI Rui

重庆大学学报:自然科学版 - Journal of Chongqing University(Natural Science Edition), 2014, Vol.37(03), pp.108-114

ISSN: 1000-582X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D displacement measurement by white light digital image analysis in frequency domination area

Ji, Xinhua ; Yang, Xinwei ; Chen, Jinlong

Transactions of Tianjin University, Feb, 2008, Vol.14(1), p.1(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-4982

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

armazenamento escalonável de balanceamento de carga que utiliza módulos de otimização

Arild E. Skjolsvold ; Bradley Gene Calder ; Hosung Song ; Ju Wang ; Ralph Burton Harris III ; Xinhua Ji

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

balanceamento de carga com base em dimensão

Arild E. Skjolsvold ; Bradley Gene Calder ; Hosung Song ; Ju Wang ; Ralph Burton Harris III ; Xinhua Ji

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2006  (3)
 3. 2007đến2009  (2)
 4. 2010đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (18)
 2. Sáng chế  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. Portuguese  (3)
 3. French  (2)
 4. German  (2)
 5. Chinese  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xinhua Ji
 2. Ji, Xinhua
 3. Ji, Xh
 4. Xinhua, Ji
 5. Ji, Benxiu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...