skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 297  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Liquid World: Figuring Coloniality in the Indies

Trumbull, Raissa DeSmet

Toàn văn sẵn có

2
'A New Map of the East India Isles from the Latest Authorities' by John Cary, engraver'. London, 1801
'A New Map of the East India Isles from the Latest Authorities' by John Cary, engraver'. London, 1801
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

'A New Map of the East India Isles from the Latest Authorities' by John Cary, engraver'. London, 1801

Toàn văn sẵn có

3
A senior merchant of the Dutch East India Company Jacob Mathieusen and his wife at Batavia where Dutch East India Company ships prepare to sail home c.1640-60 (oil on canvas)
A senior merchant of the Dutch East India Company Jacob Mathieusen and his wife at Batavia where Dutch East India Company ships prepare to sail home c.1640-60 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A senior merchant of the Dutch East India Company Jacob Mathieusen and his wife at Batavia where Dutch East India Company ships prepare to sail home c.1640-60 (oil on canvas)

Cuyp, Aelbert

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustment and Discontent: Representations of Women in the Dutch East Indies

Gouda, Frances

The Journal of Asian Studies, August, 1996, Vol.55(3), p.796(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustment and Discontent. Representations of Women in the Dutch East Indies

Taylor, Jean Gelman

Journal of Southeast Asian Studies, March, 1998, Vol.29(1), p.204(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Allied Geographical Section, Southwest Pacific Area. Terrain Study Number 87. Area Study of Tanimbar Islands, Netherlands, East Indies
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allied Geographical Section, Southwest Pacific Area. Terrain Study Number 87. Area Study of Tanimbar Islands, Netherlands, East Indies

Allied Forces Southwest Pacific Area Intelligence Command Melbourne (Australia) Allied Geographical Section (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Amboina
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amboina

The Companion to British History, Routledge

ISBN: 0415185831

Toàn văn sẵn có

8
Ambonese
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambonese

Cassell's Peoples, Nations and Cultures

ISBN: 0304365505

Toàn văn sẵn có

9
Amsterdam
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amsterdam

Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present

ISBN: 9780765680587

Toàn văn sẵn có

10
Anti-Colonial Resistance
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Colonial Resistance

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

11
Asia: India Orientalis Nova Descriptio. Map by Dutch cartographer J. Jansson, 1636
Asia: India Orientalis Nova Descriptio. Map by Dutch cartographer J. Jansson, 1636
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia: India Orientalis Nova Descriptio. Map by Dutch cartographer J. Jansson, 1636

Toàn văn sẵn có

12
Bali And Lombok
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bali And Lombok

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

13
Bandung
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bandung

The Macmillan Encyclopedia

ISBN: 0333908139

Toàn văn sẵn có

14
Banjumas
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banjumas

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

15
Bantam
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bantam

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

16
Batavia (Jakarta)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Batavia (Jakarta)

Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present

ISBN: 9780765680587

Toàn văn sẵn có

17
Batavian VOC chief merchant Pieter Cnoll and his family, 1665 (oil on canvas)
Batavian VOC chief merchant Pieter Cnoll and his family, 1665 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Batavian VOC chief merchant Pieter Cnoll and his family, 1665 (oil on canvas)

Coeman, Jacob

Toàn văn sẵn có

18
Bengkulu
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bengkulu

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

19
Besuki
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Besuki

Merriam-Webster's Geographical Dictionary

ISBN: 9780877795469

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biologie en landbouw. F.A.F.C. Went en de Indische proefstations

Schoor, Wim Van Der

GEWINA / TGGNWT 17(3), 145-161 (2012)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 297  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (30)
 2. 1950đến1998  (14)
 3. 1999đến2005  (19)
 4. 2006đến2012  (72)
 5. Sau 2012  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (259)
 2. German  (8)
 3. Dutch  (4)
 4. French  (2)
 5. Arabic  (2)
 6. Japanese  (2)
 7. Korean  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European School
 2. French School
 3. Gouda, Frances
 4. Yamamoto, Naohiko
 5. Pols, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...