skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOOK REVIEW - Pernille Rieker (ed.), External Governance as Security Community Building, The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, Palgrave Macmillan, 2016, 218 pages, ISBN 978-1-137-56169-5

Mușchei, Ion

Eastern Journal of European Studies, 2016, Vol.7(2), pp.207-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068-651X ; E-ISSN: 2068-6633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

External Governance as Security Community Building, The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy

Muschei, Ion

Eastern Journal of European Studies, Vol.7(2), pp.207-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068651X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMANIA, THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA

Muschei, Ion

CES Working Papers, 2016, Vol.8(1), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RELATIONSHIP BETWEEN EU AND RUSSIA: SYMBIOSIS OR COMPETITION?

Grigore, Stefan ; Corduneanu, Ligia ; Muschei, Ion

CES Working Papers, 2014, Issue 2A, pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-7693 ; E-ISSN: 2067-7693

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Muschei, Ion
  2. Mușchei, Ion
  3. Grigore, Stefan
  4. Ion Muschei
  5. Ion Mușchei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...