skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 17.027  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Introduction: A Crisis of Stateness and a Challenge to Political Participation

Lavdas, Kostas ; Tzagkarakis, Stylianos

European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, Apr 2017, pp.4-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22854916

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. T.B.M.M.'NİN MEŞRUİYETİ - 1. GENİŞLETİLMİŞ HEYET-İ TEMSİLİYE TOPLANTILARI VE SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ'NİN TOPLANMA YERİ MESELESİ

Sönmez , Naim

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; Sayı: 14, 2015

ISSN:

Toàn văn không sẵn có

3
10. Substituting a fictional ‘science’ for public accountability: legitimacy problems of the EU’s regulatory framework for GM products
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

10. Substituting a fictional ‘science’ for public accountability: legitimacy problems of the EU’s regulatory framework for GM products

Levidow, L

Towards a new regulatory framework for GM crops in the European Union: Scientific, ethical, social and legal issues and the challenges ahead, pp.155-166

ISBN: 9789086863020 ; ISBN: 9086863027 ; E-ISBN: 9789086868452 ; E-ISBN: 9086868452 ; DOI: 10.3920/978-90-8686-845-2_10

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100 años después. Autonomía y poder universitario en América Latina

Acosta Silva, Adrián

Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 2018, Issue 13, pp.77-92

ISSN: 1853-3744

Toàn văn không sẵn có

5
11. EFSA’s role as an independent authority: a comparative perspective
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

11. EFSA’s role as an independent authority: a comparative perspective

Martínez, M. Salvador

Towards a new regulatory framework for GM crops in the European Union: Scientific, ethical, social and legal issues and the challenges ahead, pp.167-182

ISBN: 9789086863020 ; ISBN: 9086863027 ; E-ISBN: 9789086868452 ; E-ISBN: 9086868452 ; DOI: 10.3920/978-90-8686-845-2_11

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

11th parliament lacks legitimacy: BNP

The Financial Express, Feb 3, 2019

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

18세기 영국의 재산권과 공론장 -앤즐리 재판(Annesley v. Anglesey, 1743)을 중심으로- ( Property Rights and the Public Sphere in Eighteenth-Century England -The Case of Annesley v. Anglesey(1743)- )

차민태 ; Min Tae Cha

영국 연구, 2015, Vol.33, p.25

ISSN: 1226-8135

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1910-1925년 경성신사의 제사

문혜진(Hea-Jin Mun)

종교연구, 2013, Vol.72, pp.121-149

ISSN: 1226-3516

Toàn văn không sẵn có

9
1914:“革命护法”的开端——民初的法统之争及其启示 - 1914: The Beginning of "The Constitutions Protection by Revolutionary"——A Struggle about the Legally Constituted Authority in the Early Years of the Republic of China and Its Revelation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1914:“革命护法”的开端——民初的法统之争及其启示 - 1914: The Beginning of "The Constitutions Protection by Revolutionary"——A Struggle about the Legally Constituted Authority in the Early Years of the Republic of China and Its Revelation

陈煜 ; Chen Yu

南京大学法律评论, 2015, Issue 01, pp.103-118

ISSN: 0257-5892

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1948년 이후 남북한 국가승계의 법적 검토

이근관(Keun Gwan Lee)

서울국제법연구, 2009, Vol.16(1), pp.143-166

ISSN: 1226-3508

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1950년대 초 중국 사회주의 언론 체제 수립과 정치적 의식(儀式)으로서의 사상 개조

陳細晶(진세정)

중국근현대사연구, 2017, Vol.74, pp.77-98

ISSN: 1598-8287

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1950년대 후반 시인들의 문학적 자기-서사 : 자작시 해설집 총서(1958~1960)를 중심으로 ( The literary Self-Narratives of Poets in the Late 1950s -Focusing on the Series of The Explication of the Poem (1958~1960)- )

박연희 ; Park Yeon-hee

현대문학의 연구, 2018, Vol.64, p.39

ISSN: 1229-9030

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1950、1960年代台灣政治發展的 歷史評價問題 - 冷戰架構下的一個考察

薛化元(Xue, Hua-Yuan)

중앙사론, 2013, Vol.38, pp.367-397

ISSN: 1229-3652

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1960년대 남북한 정권의 정통성과 영화

장우진(Chang Woo Jin)

영화연구, 2006, Issue 30, pp.289-322

ISSN: 1598-9682

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1980년대 구로지역 민중교회와 노동운동: 민중교회의 형성과정과 역할에 관한 고찰 ( Minjung Church and Labor Movement of Guro Area in 1980s: A Study about The Shaping Process and Role of Minjung Church`s )

박철 ; Chul Park ; 이종구 ; Chong Koo Lee

산업노동연구, 2015, Vol.21(1), p.305

ISSN: 1598-4133

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1987년 헌법개정안 형성과정 연구 ( A Study on The Formation Process of the Constitutional Amendment in 1987 )

정상우 ; Sangwoo Chong

세계헌법연구, 2016, Vol.22(1), p.1

ISSN: 1226-6825

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1987년 헌법개정안 형성과정 연구 ; A Study on The Formation Process of the Constitutional Amendment in 1987

정상우(인하대학교)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1994 Treaty as the Basis for the 2011 Agreement on Free Trade Area

Amandossuly, B ; Aidarbaeyv, S Z ; Shakirov, K N ; Alexeyev, A A

European Research Studies, 2015, pp.113-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11082976

Toàn văn không sẵn có

19
1997年以来中国共产党执政合法性的政治学分析 - Political Analysis on the Political Legitimacy of the Chinese Communist Party since 1997
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1997年以来中国共产党执政合法性的政治学分析 - Political Analysis on the Political Legitimacy of the Chinese Communist Party since 1997

李佃亮 ; Li DianLiang

襄樊职业技术学院学报 - Journal of Xiangfan Vocational and Technical College, 2005, Vol.4(4), pp.19-22

ISSN: 1671-914X

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

19세기 김해지역 향반가문의 적서(嫡庶) 변증과 탈종(奪宗)을 둘러싼 갈등

許募永(Heo Mo Yeong)

진단학보, 2019, Issue 132, pp.249-281

ISSN: 1013-4719

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 17.027  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (44)
 2. 1975đến1985  (101)
 3. 1986đến1996  (425)
 4. 1997đến2008  (3.242)
 5. Sau 2008  (13.087)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.618)
 2. Spanish  (485)
 3. French  (470)
 4. Portuguese  (442)
 5. Korean  (362)
 6. Chinese  (256)
 7. German  (124)
 8. Polish  (50)
 9. Japanese  (43)
 10. Romanian  (41)
 11. Russian  (40)
 12. Czech  (37)
 13. Norwegian  (34)
 14. Undetermined  (19)
 15. Italian  (13)
 16. Turkish  (12)
 17. Persian  (12)
 18. Danish  (11)
 19. Hungarian  (10)
 20. Arabic  (8)
 21. Serbo-Croatian  (8)
 22. Dutch  (7)
 23. Albanian  (4)
 24. Lithuanian  (3)
 25. Ukrainian  (3)
 26. Macedonian  (2)
 27. Gallegan  (2)
 28. Slovak  (1)
 29. Icelandic  (1)
 30. Breton  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tankebe, Justice
 2. Driessen, Peter
 3. Jost, John T.
 4. Riddervold, Marianne
 5. Alexander, Meghan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...