skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.967  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
100base-Fx
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

100base-Fx

Webster's New World™ Computer Dictionary

ISBN: 9780764524783

Toàn văn không sẵn có

2
10base-Fb
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10base-Fb

Dictionary of Communications Technology: Terms, Definitions and Abbreviations, Wiley

ISBN: 0471975168

Toàn văn không sẵn có

3
10base-Fl
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10base-Fl

Dictionary of Communications Technology: Terms, Definitions and Abbreviations, Wiley

ISBN: 0471975168

Toàn văn không sẵn có

4
10base-Fp
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10base-Fp

Dictionary of Communications Technology: Terms, Definitions and Abbreviations, Wiley

ISBN: 0471975168

Toàn văn không sẵn có

5
3G wireless with WiMAX and Wi-Fi : 802.16 and 802.11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3G wireless with WiMAX and Wi-Fi : 802.16 and 802.11

Smith Clint; Meyer John

New York : McGraw-Hill, c2005. - (621.384 SMI 2005) - ISBN0071440828

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

5.2 - An IEEE 802.11 Based Telemetry System for Ultra Ligth Machines Flight Testing

A. Rolando ; L. Minichini ; F. Rossi; The European Society of Telemetry, Rudolf-Diesel-Str. 29a, 82216 Gernlinden, Germany

DOI: 10.5162/etc2016/5.2 ; ISBN: 978-3-9816876-2-0

Toàn văn sẵn có

7
5.2 GHz variable-gain amplifier and power amplifier driver for WLAN IEEE 802.11a transmitter front-end - 5.2 GHz variable-gain amplifier and power amplifier driver for WLAN IEEE 802.11a transmitter front-end
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5.2 GHz variable-gain amplifier and power amplifier driver for WLAN IEEE 802.11a transmitter front-end - 5.2 GHz variable-gain amplifier and power amplifier driver for WLAN IEEE 802.11a transmitter front-end

张雪莲 ; 颜峻 ; 石寅 ; 代伐 ; Zhang Xuelian, Yan Jun, Shi Yin,and Dai Fa Foster

半导体学报 - Chinese Journal of Semiconductors, 2009, Issue 1, pp.77-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4926

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

801.11 first step in wireless networking

Computing Canada, Nov 24, 2000, Vol.26(24), p.19

ISSN: 03190161

Toàn văn không sẵn có

9
802.1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.1

Dictionary of Communications Technology: Terms, Definitions and Abbreviations, Wiley

ISBN: 0471975168

Toàn văn không sẵn có

10
802.11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn không sẵn có

11
802.11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11

High Definition: A-Z Guide to Personal Technology

ISBN: 9780618714896

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11 networks performance evaluation using OPNET

Kulgachev, Victor ; Jasani, Hetal

Proceedings of the 2010 ACM conference on information technology education, 07 October 2010, pp.149-152

ISBN: 9781450303439 ; ISBN: 1450303439 ; DOI: 10.1145/1867651.1867690

Toàn văn không sẵn có

13
802.11 WLANs and IP networking: security, QoS, and mobility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11 WLANs and IP networking: security, QoS, and mobility

Anand R. Prasad ; Neeli R. Prasad

ISBN10: 1580537898 ; ISBN13: 9781580537896 ; E-ISBN10: 1580537901 ; E-ISBN13: 9781580537902

Toàn văn không sẵn có

14
802.11ac: A Survival Guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11ac: A Survival Guide

Gast, Matthew

ISBN10: 1449343147 ; ISBN13: 9781449343149 ; E-ISBN10: 1449357733 ; E-ISBN13: 9781449357733

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11ec: collision avoidance without control messages

Magistretti, Eugenio ; Gurewitz, Omer ; Knightly, Edward

IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 01 December 2014, Vol.22(6), pp.1845-1858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-6692 ; E-ISSN: 1558-2566 ; DOI: 10.1109/TNET.2013.2288365

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
802.11g
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11g

Webster's New World™ Computer Dictionary

ISBN: 9780764524783

Toàn văn không sẵn có

17
802.11i
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11i

Dictionary of Information Science and Technology

ISBN: 9781466626249

Toàn văn không sẵn có

18
802.1x
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.1x

Dictionary of Information Science and Technology

ISBN: 9781466626249

Toàn văn không sẵn có

19
802.11 DCF中的自适应RTS门限调整算法 - Adaptive RTS threshold Adjustment Algorithm for 802.11 DCF
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11 DCF中的自适应RTS门限调整算法 - Adaptive RTS threshold Adjustment Algorithm for 802.11 DCF

刘军 ; 郭伟 ; 肖百龙 ; 黄飞 ; LIU Jun, GUO Wei, XIAO Bai-long, HUANG Fei

计算机应用研究 - Application Research of Computers, 2007, Vol.24(3), pp.56-58

ISSN: 1001-3695

Toàn văn không sẵn có

20
802.11WLAN中一种基于竞争窗口的分组调度算法 - Packet scheduling algorithm based on a contention window for IEEE 802.11 WLAN
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

802.11WLAN中一种基于竞争窗口的分组调度算法 - Packet scheduling algorithm based on a contention window for IEEE 802.11 WLAN

吴印桂 ; 袁东风 ; 刘健 ; WU Yin-gui, YUAN Dong-feng, LIU Jian

山东大学学报:工学版 - Journal of Shandong University of Technology, 2007, Vol.37(6), pp.62-65

ISSN: 1672-3961

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.967  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (36)
 2. 2001đến2004  (160)
 3. 2005đến2008  (497)
 4. 2009đến2013  (711)
 5. Sau 2013  (547)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.530)
 2. Korean  (89)
 3. Chinese  (32)
 4. French  (25)
 5. Japanese  (22)
 6. Portuguese  (14)
 7. Czech  (8)
 8. Spanish  (6)
 9. Russian  (2)
 10. German  (2)
 11. Polish  (1)
 12. Lithuanian  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Turletti, Thierry
 2. Montavont, Nicolas
 3. Castignani, German
 4. Guerin Lassous, Isabelle
 5. Ni, Qiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...