skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản Prescott, Tony J xóa Tất cả các phiên bản Konferenzschrift xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards Autonomous Robotic Systems: 12th Annual Conference, TAROS 2011, Sheffield, UK, August 31 – September 2, 2011. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Autonomous Robotic Systems: 12th Annual Conference, TAROS 2011, Sheffield, UK, August 31 – September 2, 2011. Proceedings

Groß, Roderich ;Alboul, Lyuba ;Melhuish, Chris ;Witkowski, Mark ;Prescott, Tony T. ;Penders, Jacques;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Groß, Roderich (Editor) ; Alboul, Lyuba (Editor) ; Melhuish, Chris (Editor) ; Witkowski, Mark (Editor) ; Prescott, Tony J (Editor) ; Penders, Jacques (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642232312 ; ISBN: 3642232310 ; E-ISBN: 9783642232329 ; E-ISBN: 3642232329 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23232-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...