skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital and organizational transformation of industrial systems

Eynard, Benoît ; Cherfi, Zohra

Computers & Industrial Engineering [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-8352 ; E-ISSN: 1879-0550 ; DOI: 10.1016/j.cie.2019.106197

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cherfi, Zohra
  2. Cherfi, Z.
  3. Eynard, B.
  4. Eynard, Benoît

theo chủ đề:

  1. Engineering
  2. Applied Sciences

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...