skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Tác giả/ người sáng tác: Tamori, Yoshikazu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The t-SNAREs syntaxin4 and SNAP23 but not v-SNARE VAMP2 are indispensable to tether GLUT4 vesicles at the plasma membrane in adipocyte

Kawaguchi, Takayuki ; Tamori, Yoshikazu ; Kanda, Hajime ; Yoshikawa, Mari ; Tateya, Sanshiro ; Nishino, Naonobu ; Kasuga, Masato

Biochemical and Biophysical Research Communications, 15 January 2010, Vol.391(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/J.BBRC.2009.12.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yoshikawa, M
  2. Yoshikawa, Mari
  3. Kasuga, M
  4. Kanda, H
  5. Kanda, Hajime

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...