skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Chủ đề: Cytokines xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference.(Report)

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L. ; Yadav, Hariom

FEMS Immunology and Medical Microbiology, Jan, 2009, Vol.55(1), p.6(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8244

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mucosal targeting of therapeutic molecules using genetically modified lactic acid bacteria: an update

Guy Leblanc, Jean ; Aubry, Camille ; Bermudez, Naima ; De Moreno De Leblanc, Alejandra ; Vergnolle, Nathalie ; Langella, Philippe ; Azevedo, Vasco ; Chatel, Jean-Marc ; Miyoshi, Anderson ; Bermudez Humaran, Luis

FEMS Microbiology Letters, 2013, Vol.344(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miyoshi, Anderson
  2. Chatel, Jean-Marc
  3. Singh, Desh Deepak
  4. Chatel, Jean - Marc
  5. Tripathi, Parul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...