skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Nhan đề tạp chí: Business Process Management Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems

Kenia Sousa ; Hildeberto Mendonça ; Amandine Lievyns ; Jean Vanderdonckt;; Lievyns, Amandine ; Mendonça, Hildeberto ; Sousa, Kenia ; Vanderdonckt, Jean

Business process management journal, 2011, Vol.17(5), pp. 748-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-7154

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. ECONIS (ZBW)  (1)
 4. Emerald Insight  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smolnik, Stefan
 2. Sousa, K.
 3. Lievyns, Amandine
 4. Vanderdonckt, Jean
 5. Mendonça, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...