skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Humanities and Social Sciences xóa Chủ đề: Transportation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Modular Design of Physical Internet Transport, Handling and Packaging Containers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular Design of Physical Internet Transport, Handling and Packaging Containers

Montreuil, Benoit ; Ballot, Eric ; Tremblay, William; Ballot, Eric (Editor)

International Material Handling Research Colloquium, Progress in Material Handling Research: 2014

ISBN: 9781882780183

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tremblay, William
  2. Montreuil, Benoit
  3. Ballot, Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...