skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal-oriented requirements engineering: an extended systematic mapping study

Horkoff, Jennifer ; Aydemir, Fatma Başak ; Cardoso, Evellin ; Li, Tong ; Maté, Alejandro ; Paja, Elda ; Salnitri, Mattia ; Piras, Luca ; Mylopoulos, John ; Giorgini, Paolo

Requirements engineering, 2019, Vol.24(2), pp.133-160 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-010X ; PMID: 31231153 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00766-017-0280-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giorgini, P.
  2. Maté, A.
  3. Cardoso, E.
  4. Mylopoulos, John
  5. Salnitri, Mattia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...