skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Chủ đề: Financial futures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Measuring market risk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring market risk

Dowd, Kevin.

0470013036; 9780470013038; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19458

Truy cập trực tuyến

2
Measuring market risk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring market risk

Dowd Kevin.

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2005. - ISBN0470013036;ISBN9780470013038

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dowd Kevin
  2. Dowd, Kevin.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...