skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Echocardiography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pulsatile flow model for in vitro quantitative evaluation of prosthetic valve regurgitation

Giuliatti, S ; Gallo, L ; Almeida-Filho, O C ; Schmidt, A ; Marin-Neto, J A ; Pelá, C A ; Maciel, B C

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, March 2000, Vol.33(3), pp.341-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; PMID: 10719387 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated grading of left ventricular segmental wall motion by an artificial neural network using color kinesis images

Murta, L O ; Ruiz, E E S ; Pazin-Filho, A ; Schmidt, A ; Almeida-Filho, O C ; Simões, M V ; Marin-Neto, J A ; Maciel, B C

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, January 2006, Vol.39(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; PMID: 16400459 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head-to-head comparison of dipyridamole, dobutamine and pacing stress echocardiography for the detection of myocardial ischemia in an animal model of coronary artery stenosis

Schmidt, A ; De Almeida-Filho, O C ; Ayres-Neto, E M ; Carneiro, J J ; Marin-Neto, J A ; Maciel, B C

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, July 2001, Vol.34(7), pp.903-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; PMID: 11449309 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minor segmental wall motion abnormalities detected in patients with Chagas' disease have adverse prognostic implications

Pazin-Filho, A ; Romano, M M D ; Almeida-Filho, O C ; Furuta, M S ; Viviani, L F ; Schmidt, A ; Marin-Neto, J A ; Maciel, B C

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, April 2006, Vol.39(4), pp.483-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; PMID: 16612471 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Brazil  (4)
 2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (4)
 3. SciELO  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt
 2. Schmidt, A.
 3. Marin-Neto, J.A
 4. Maciel, B.C
 5. J.A. Marin-Neto

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...