skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Mesinger, Andrei xóa Nhan đề tạp chí: Astrophysical Journal (Online) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emulating Simulations of Cosmic Dawn for 21cm Power Spectrum Constraints on Cosmology, Reionization, and X-ray Heating

Kern, Nicholas ; Liu, Adrian ; Parsons, Aaron ; Mesinger, Andrei ; Greig, Bradley; Greig, Bradley (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 24, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aa8bb4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lawrence Berkeley National Lab.
  2. Liu, A.
  3. Mesinger, A.
  4. Kern, Nicholas
  5. Parsons, A.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...