skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Rivers, Mark L xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Yanbin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive setup and synchrotron radiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive setup and synchrotron radiation

Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Von Dreele, Robert ; Rivers, Mark L. ; Nishiyama, Norimasa ; Funakoshi, Ken-Ichi ; Nozawa, Akifumi ; Kaneko, Hiroshi

Journal of Applied Crystallography, 12/2004, Vol.37(6), pp.947-956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8898 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1107/S0021889804022502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nishiyama, N
  2. Nozawa, Akifumi
  3. Wang, Yanbin
  4. Nishiyama, Norimasa
  5. Von Dreele, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...