skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Yu, Ai-Ming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nonlinear Pharmacokinetics of 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine in Mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Pharmacokinetics of 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamine in Mice

Shen, H.-W. ; Jiang, X.-L. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 07/01/2011, Vol.39(7), pp.1227-1234 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.111.039107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Pharmacokinetic Interactions between Monoamine Oxidase A Inhibitor Harmaline and 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, and the Impact of CYP2D6 Status
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetic Interactions between Monoamine Oxidase A Inhibitor Harmaline and 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, and the Impact of CYP2D6 Status

Jiang, X.-L. ; Shen, H.-W. ; Mager, D. E. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 05/01/2013, Vol.41(5), pp.975-986 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1521-009X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.112.050724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Pinoline May be Used as a Probe for CYP2D6 Activity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pinoline May be Used as a Probe for CYP2D6 Activity

Jiang, X.-L. ; Shen, H.-W. ; Yu, A.-M.

Drug Metabolism and Disposition, 03/01/2009, Vol.37(3), pp.443-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-9556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.108.025056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Quantitation of Human Cytochrome P450 2D6 Protein with Immunoblot and Mass Spectrometry Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitation of Human Cytochrome P450 2D6 Protein with Immunoblot and Mass Spectrometry Analysis

Yu, A.-M. ; Qu, J. ; Felmlee, M. A. ; Cao, J. ; Jiang, X.-L.

Drug Metabolism and Disposition, 01/01/2009, Vol.37(1), pp.170-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-9556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.108.024166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Am
  2. Yu, Ai-Ming
  3. Jiang, XL
  4. Jiang, X.-L.
  5. Jiang, Xi-Ling

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...