skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Variational and Finite Element Methods: A Symbolic Computation Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variational and Finite Element Methods: A Symbolic Computation Approach

Beltzer, Abraham

ISBN: 978-3-642-83916-0 ; E-ISBN: 978-3-642-83914-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-83914-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...