skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tomasello, Michael xóa Nhan đề tạp chí: Psychological science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One for You, One for Me: Humans’ Unique Turn-Taking Skills

Melis, Alicia P ; Grocke, Patricia ; Kalbitz, Josefine ; Tomasello, Michael

Psychological Science, July 2016, Vol.27(7), pp.987-996 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797616644070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure of Individual Differences in the Cognitive Abilities of Children and Chimpanzees

Herrmann, Esther ; Hernández-Lloreda, Maria Victoria ; Call, Josep ; Hare, Brian ; Tomasello, Michael

Psychological Science, January 2010, Vol.21(1), pp.102-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797609356511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children Are Intrinsically Motivated to See Others Helped

Hepach, Robert ; Vaish, Amrisha ; Tomasello, Michael

Psychological Science, September 2012, Vol.23(9), pp.967-972 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797612440571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Children See a Single Action and Infer a Social Norm

Schmidt, Marco F H ; Butler, Lucas P ; Heinz, Julia ; Tomasello, Michael

Psychological science, October 2016, Vol.27(10), pp.1360-1370 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1467-9280 ; PMID: 27634004 Version:1 ; DOI: 10.1177/0956797616661182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tomasello, Michael
  2. Tomasello, M
  3. Grocke, Patricia
  4. Kalbitz, Josefine
  5. Hare, Brian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...