skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Immigration and Ethnicity, vol. 3, Ethnic Communities: Formation and Transformation

Alexander, June G.

Journal of American Ethnic History, Spring, 1994, Vol.13(3), p.53(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-5927

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)

Schiffman, Harold

Language in Society, June, 2001, Vol.30(2), p.331(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-4045

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)

Shapiro, Michael C.

The Journal of the American Oriental Society, July-Sept, 1999, Vol.119(3), p.495 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)

Gair, James W.

Anthropological Linguistics, Summer, 1999, Vol.41(2), p.260(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5483

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Trust: Doing Research to Understand Ethnic Communities.(Book review)

Morris, Edward

Social Forces, June, 2011, Vol.89(4), p.1451(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating Debutante and Quinceaneras: Coming of Age in American Ethnic Communities.(Book review)

Espiritu, Yen Le

The American Journal of Sociology, May, 2014, Vol.119(6), p.1763(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating Debutantes and Quinceaneras: Coming of Age in American Ethnic Communities.(Book review)

Montemurro, Beth

Gender & Society, Feb, 2014, Vol.28(1), p.163-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feasts and Celebrations in North American Ethnic Communities

Greene, Victor R.

Journal of American Ethnic History, Spring, 1998, Vol.17(3), p.129(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-5927

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global migration and ethnic communities; studies of Asia and South America.(Brief article)(Book review)

Reference & Research Book News, August, 2012

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grants: Corporate Grantmaking for Racial and Ethnic Communities.(Book Review)(Brief Article)

Reference & Research Book News, May, 2000, Vol.15, p.82

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grants: Corporate Grantmaking for Racial and Ethnic Communities.(Review)(Brief Article)

Anonymous;

Booklist, August, 2000, Vol.96(22), p.2196

ISSN: 0006-7385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Communities and Ethnic Communities in the United States and Canada Series.(Book Review)

Social Forces, March, 1993, Vol.71(3), p.838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pella Dutch: The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities

Hamp, Eric P.

International Journal of American Linguistics, July, 1990, Vol.56(3), p.445(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7071

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pella Dutch: The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities

Reuse, Willem J. De

Language, Dec, 1989, Vol.65(4), p.917(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8507

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary Health Care for Elderly People from Black and Minority Ethnic Communities

Blakemore, Ken

British Journal of Social Work, Feb, 1996, Vol.26(1), p.140(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary Health Care for Elderly People from Black and Minority Ethnic Communities

Patel, Sangeeta

Ageing and Society, Dec, 1995, Vol.15(4), p.584(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-686X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Series on "Immigrant Communities and Ethnic Communities in the United States and Canada."

Anderson, Alan B.

Social Forces, March, 1993, Vol.71(3), p.838(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Health Authority Services for Elderly People from Black and Minority Ethnic Communities

Blakemore, Ken

British Journal of Social Work, Feb, 1996, Vol.26(1), p.140(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Health Authority Services for Elderly People from Black and Minority Ethnic Communities

Solomon, S. A.

Ageing and Society, May, 1996, Vol.16(3), p.386(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-686X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Conflict and Harmony: Tourism in China's Multi-Ethnic Communities.(Book review)

ProtoView, 2016

ISSN: 2372-3424

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (3)
 2. 1992đến1994  (6)
 3. 1995đến1998  (5)
 4. 1999đến2011  (7)
 5. Sau 2011  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Breton, Raymond
 2. Henshaw, Lesley
 3. Askham, Janet
 4. Pharoah, Catherina
 5. Tarpey, Maryrose

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...