skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mokhtari, Mounir xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model and framework for human-environment interaction

Renouard, Stephane ; Mokhtari, Mounir

Annals of Telecommunications - annales des télécommunications, 01 September 2010, Vol.65(9-10), pp.583-591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4347 ; E-ISSN: 1958-9395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A self-configuration middleware for smart spaces

Gouin Vallerand, Charles ; Abdulrazak, Bessam ; Giroux, Sylvain ; Mokhtari, Mounir

IJSH - International journal of smart home, January 2009, Vol.3(1), pp.7-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-4094

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deployment of assistive living technology in a nursing home environment: methods and lessons learned

Aloulou, Hamdi ; Mokhtari, Mounir ; Tiberghien, Thibault ; Biswas, Jit ; Phua, Clifton ; Jin, Hong Kenneth ; Philip, Yap

BMC Medical Informatics and Decision Making, 08 April 2013, Vol.13(1), p.42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-6947 ; E-ISSN: 1472-6947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability centered approach in smart space management

Kadouche, Rachid ; Abdulrazak, Bessam ; Giroux, Sylvain ; Mokhtari, Mounir

IJSH - International journal of smart home, April 2009, Vol.3(2), pp.13-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-4094

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalization and multi-user management in smart homes for disabled people

Kadouche, Rachid ; Abdulrazak, Bessam ; Mokhtari, Mounir ; Giroux, Sylvain ; Pigot, Helene

IJSH - International journal of smart home, January 2009, Vol.3(1), pp.39-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-4094

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive health and wellness management : preface

Mokhtari, Mounir ; Sow, Daby

Pervasive and Mobile Computing, June 2009, Vol.5(3), pp.223-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-1192 ; E-ISSN: 1873-1589 ; DOI: 10.1016/j.pmcj.2009.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainty handling in semantic reasoning for accurate context understanding

Aloulou, Hamdi ; Mokhtari, Mounir ; Tiberghien, Thibaut ; Endelin, Romain ; Biswas, Jit

Knowledge-Based Systems, 06 January 2015, Vol.77, pp.16-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mokhtari, Mounir
  2. Mokhtari, M.
  3. Abdulrazak, Bessam
  4. Giroux, Sylvain
  5. Aloulou, Hamdi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...