skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Mathematics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DIFFERENTIAL GEOMETRIC CHARACTERIZATION OF HOMOGENEOUS SELF-DUAL CONES

Shima, Hirohiko

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 June 1982, Vol.6(1), pp.79-88

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAUCHY-RIEMANN ORBIFOLDS

Dragomir, Sorin ; Masamune, Jun

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 2002, Vol.26(2), pp.351-386

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CR EINSTEIN-WEYL STRUCTURES

Ohkubo, Takaaki ; Sakamoto, Kunio

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 2005, Vol.29(2), pp.309-361

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEFORMATIONS OF TRANSVERSELY SYMPLECTIC AND TRANSVERSELY CONTACT FOLIATIONS

Girbau, J. ; Guasp, G.

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 1991, Vol.15(2), pp.479-508

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIAGONALIZATION OF AN ELEMENT P OF P C BY THE COMPACT LIE GROUP E₇

Miyasaka, Takashi ; Yasukura, Osami ; Yokota, Ichiro

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 1998, Vol.22(3), pp.687-703

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORMAL FORMS FOR DERIVATIONS IN ARAI'S $AI_\xi ^ - $

Ikeda, Kazuma

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 October 1998, Vol.22(2), pp.305-331

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON ALMOST PARA-COSYMPLECTIC MANIFOLDS

Dacko, Piotr

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 June 2004, Vol.28(1), pp.193-213

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WHEN IS AN ORDERED FIELD A METRIC SPACE?

Dobbs, David E.

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 2000, Vol.24(2), pp.325-336

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1991  (1)
  2. 1991đến1997  (1)
  3. 1998đến1999  (2)
  4. 2000đến2002  (2)
  5. Sau 2002  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...