skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1993đến1997 xóa Nhan đề tạp chí: European Neuropsychopharmacology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of moclobemide on sexual desire and function in healthy volunteers

Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Davis, C ; Neitzert, C

European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, August 1996, Vol.6(3), pp.177-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-977X ; PMID: 8880076 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Davis, C.
  2. Ralevski, Elizabeth
  3. Kennedy, Sh
  4. Kennedy, Sidney H.
  5. Kennedy, S.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...