skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defects in Pulmonary Vasculature and Perinatal Lung Hemorrhage in Mice Heterozygous Null for the Forkhead Box f1 Transcription Factor

Kalinichenko, Vladimir V ; Lim, Lorena ; Stolz, Donna Beer ; Shin, Brian ; Rausa, Francisco M ; Clark, Jean ; Whitsett, Jeffrey A ; Watkins, Simon C ; Costa, Robert H

Developmental Biology, 15 July 2001, Vol.235(2), pp.489-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1006/dbio.2001.0322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxf1 +/- mice exhibit defective stellate cell activation and abnormal liver regeneration following CCl4 injury

Kalinichenko, Vladimir V ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Zhou, Yan ; Gusarova, Galina A ; Kim, Wooram ; Shin, Brian ; Costa, Robert H

Hepatology (Baltimore, Md.), January 2003, Vol.37(1), pp.107-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; PMID: 12500195 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New and unexpected: forkhead meets ARF

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Raychaudhuri, Pradip

Current Opinion in Genetics & Development, 2005, Vol.15(1), pp.42-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-437X ; E-ISSN: 1879-0380 ; DOI: 10.1016/j.gde.2004.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forkhead box F1 transcription factor is expressed in brain and head mesenchyme during mouse embryonic development

Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Shin, Brian ; Costa, Robert H

Gene expression patterns : GEP, May 2003, Vol.3(2), pp.153-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-133X ; PMID: 12711542 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mouse Forkhead Box m1 transcription factor is essential for hepatoblast mitosis and development of intrahepatic bile ducts and vessels during liver morphogenesis.(Author Abstract)

Krupczak - Hollis, Katherine ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Gusarova, Galina A. ; Wang, I - Ching ; Dennewitz, Margaret B. ; Yoder, Helena M. ; Kiyokawa, Hiroaki ; Kaestner, Klaus H. ; Costa, Robert H.

Developmental Biology, Dec 1, 2004, Vol.276(1), p.74(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Holterman, Ai-Xuan L ; Wang, Xinhe

Hepatology, 2003, Vol.38(6), pp.1331-1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2003.09034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kalinichenko, Vladimir V.
  2. Costa, Robert H.
  3. Kalinichenko, V.V.
  4. Costa, RH
  5. Kalinichenko, Vv

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...