skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Cơ sở dữ liệu: Digital Repository @ Iowa State University xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Effectiveness of Traditional and Virtual Reality Interfaces in Spherical Mechanism Design

Evans, P. T. ; Vance, Judy M. ; Dark, Veronica J.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving web accessibility for older adults based on error detection strategies

Taylor, Alfred

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural user interfaces for interdisciplinary design review using the Microsoft Kinect

Macallister, Anastacia Maria

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Industrial Implementation of Emerging Semantic Technologies

Brindel, Jay T. ; Grosse, Ian R. ; Krishnamurty, Sundar ; Altidor, John ; Trachtenberg, Seth ; Witherell, Paul

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vance, Judy M.
  2. Macallister, Anastacia Maria
  3. Altidor, John
  4. Dark, Veronica J.
  5. Evans, P. T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...