skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mourier, Tobias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comparative Genomics of the Apicomplexan Parasites Toxoplasma gondii and Neospora caninum: Coccidia Differing in Host Range and Transmission Strategy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Genomics of the Apicomplexan Parasites Toxoplasma gondii and Neospora caninum: Coccidia Differing in Host Range and Transmission Strategy

Reid, Adam James ; Vermont, Sarah J. ; Cotton, James A. ; Harris, David ; Hill-Cawthorne, Grant A. ; Könen-Waisman, Stephanie ; Latham, Sophia M. ; Mourier, Tobias ; Norton, Rebecca ; Quail, Michael A. ; Sanders, Mandy ; Shanmugam, Dhanasekaran ; Sohal, Amandeep ; Wasmuth, James D. ; Brunk, Brian ; Grigg, Michael E. ; Howard, Jonathan C. ; Parkinson, John ; Roos, David S. ; Trees, Alexander J. ; Berriman, Matthew ; Pain, Arnab ; Wastling, Jonathan M.; Striepen, Boris

PLoS Pathogens, 3/22/2012, Vol.8(3), p.e1002567 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1002567

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berriman, Matthew
  2. Harris, David
  3. Sohal, Amandeep
  4. Pain, Arnab
  5. Parkinson, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...