skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 73.665  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE VITESSE ANGULAIRE 2D/3D, ET DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ATTITUDE
2D/3D ANGULAR SPEED DETECTION DEVICE AND METHOD, AND ATTITUDE SENSING DEVICE

Long, Tao ; Liu, Zhengdong ; Long, Jiang ; Tang, Yuanhao ; Yan, Song

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGNÉTOMÈTRE À ENTREFER À FILM MINCE ET À TROIS AXES
3 AXIS THIN FILM FLUXGATE

Chang, Hansung

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLUORURE DE 3-CYANO-2,4,5-TRIFLUORO-BENZOYLE ET PRODUITS INTERMEDIAIRES POUR SA FABRICATION
3-CYANO-2,4,5-TRIFLUORO-BENZOYL FLUORIDE AND INTERMEDIATE PRODUCTS FOR THE PRODUCTION THEREOF

Wolfrum, Peter ; Marhold, Albrecht

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLUORURE DE 3-CYANO-2,4,5-TRIFLUORO-BENZOYLE ET PRODUITS INTERMEDIAIRES POUR SA FABRICATION
3-CYANO-2,4,5-TRIFLUORO-BENZOYL FLUORIDE AND INTERMEDIATE PRODUCTS FOR THE PRODUCTION THEREOF

Marhold, Albrecht ; Wolfrum, Peter

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreidimensionaler Bildaufnehmer.
Détecteur d'images à trois dimensions.
3-D active vision sensor

Haugen, Paul R

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME D'IMAGE 3D POUR COMMANDE DE VÉHICULE
3-D IMAGE SYSTEM FOR VEHICLE CONTROL

Madsen, Tommy ; Sakharkar, Anant

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE RÉ-ÉCHANTILLONNAGE DE DONNÉES DISTINCTES TRIDIMENSIONNELLES
3-DIMENSIONAL DISCRETE DATA RE-SAMPLING METHOD AND DEVICE

Takano, Tadashi ; Maeda, Takashi

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFFICHAGE TRIDIMENSIONNEL D'UNE INTERSECTION POUR SYSTEME DE NAVIGATION D'UN VEHICULE
3-DIMENSIONAL INTERSECTION DISPLAY FOR VEHICLE NAVIGATION SYSTEM

Millington, Jeffrey Alan

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFFICHAGE TRIDIMENSIONNEL D'UNE INTERSECTION POUR SYSTEME DE NAVIGATION D'UN VEHICULE
3-DIMENSIONAL INTERSECTION DISPLAY FOR VEHICLE NAVIGATION SYSTEM

Millington, Jeffrey, Alan

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 73.665  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (51)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (2.642)
 2. 1959đến1973  (1.144)
 3. 1974đến1988  (3.082)
 4. 1989đến2004  (15.600)
 5. Sau 2004  (51.191)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (64.195)
 2. German  (37.414)
 3. Japanese  (4.742)
 4. Chinese  (1.059)
 5. Korean  (381)
 6. Russian  (93)
 7. Spanish  (87)
 8. Romanian  (52)
 9. Portuguese  (18)
 10. Arabic  (9)
 11. Finnish  (5)
 12. Dutch  (5)
 13. Italian  (4)
 14. Danish  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rasmussen, Lars Eilstrup
 2. Rasmussen, Jens Eilstrup
 3. MA, Stephen
 4. Aaltonen, Lasse
 5. Jeong, Hee-Moon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...