skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Wacana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese correspondence in Dutch East Indies (1865-1949)

Tjong Han Siem

Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia, 01 May 2017, Vol.18(2), pp.343-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1411-2272 ; E-ISSN: 2407-6899 ; DOI: 10.17510/wacana.v18i2.588

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Brill Online  (1)
  2. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tjong Han Siem
  2. Siem, Tjong Han
  3. Han, S.T.
  4. Han, Siem Tjong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...