skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Asynchronous Learning Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Exploration of the Relationship between Indicators of the Community of Inquiry Framework and Retention in Online Programs

Boston, Wally ; Diaz, Sebastian R ; Gibson, Angela M ; Ice, Phil ; Richardson, Jennifer ; Swan, Karen

Journal of Asynchronous Learning Networks, March 2010, Vol.14(1), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-5256 ; E-ISSN: 1092-8235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Exploration of the Relationship between Indicators of the Community of Inquiry Framework and Retention in Online Programs

Boston, Wally ; Diaz, Sebastian R ; Gibson, Angela M ; Ice, Phil ; Richardson, Jennifer ; Swan, Karen

Journal of Asynchronous Learning Networks, October 2009, Vol.13(3), p.67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-5256 ; E-ISSN: 1092-8235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Cultural Differences in Undergraduate Students' Perceptions of Online Barriers

Olesova, Larisa ; Yang, Dazhi ; Richardson, Jennifer C

Journal of Asynchronous Learning Networks, June 2011, Vol.15(3), p.68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-5256 ; E-ISSN: 1092-8235

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpersonal Interaction in Online Learning: Experienced Online Instructors' Perceptions of Influencing Factors

York, Cindy S ; Richardson, Jennifer C

Journal of Asynchronous Learning Networks, June 2012, Vol.16(4), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-5256 ; E-ISSN: 1092-8235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Diaz, Sebastian R
  2. Swan, K.
  3. Richardson, J.
  4. Ice, P.
  5. Richardson, Jennifer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...