skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Avances en Sistemas e Informática xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diseño de reglas de adaptación y transformación para interfaces de usuario

López Jaquero, Victor Manuel ; Montero Simarro, Francisco

Avances en Sistemas e Informática, 2010, Vol.7(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0056

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diseño de sistemas de e-learning para el soporte de nuevas técnicas de enseñanza

Fardoun, Habib Moussa ; Montero Simarro, Francisco ; López Jaquero, Victor Manuel

Avances en Sistemas e Informática, 2009, Vol.6(3), pp.181-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0056

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...