skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

12-Month Teriparatide Treatment Reduces New Vertebral Compression Fractures Incidence And Back Pain And Improves Quality Of Life After Percutaneous Kyphoplasty In Osteoporotic Women

Kong M ; Zhou C ; Zhu K ; Zhang Y ; Song M ; Zhang H ; Tu Q ; Ma X

Clinical Interventions in Aging, 01 October 2019, Vol.14, pp.1693-1703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-1998 ; E-ISSN: 1178-1998

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dielectric relaxation in polyimide nanofoamed films with low dielectric constant

Zhang, Y ; Ke, S ; Huang, H ; Zhao, L ; Yu, L ; Chan, Hlw

Applied physics letters, 08 February 2008, Vol.92, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RBPJ inhibits the movability of endometrial carcinoma cells by miR-155/NF-κB/ROS pathway

Xiao Y ; Wang X ; Dong X ; Zhang Y ; Liu H

OncoTargets and Therapy, 01 October 2019, Vol.12, pp.8075-8084 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-6930 ; E-ISSN: 1178-6930

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Factors And Epigenetic Markers Of Left Ventricular Diastolic Dysfunction With Preserved Ejection Fraction In A Community-Based Elderly Chinese Population

Wang W ; Zhang Y ; Wang R ; Shrestha Y ; Xu Y ; Peng L ; Zhang J ; Li J ; Zhang L

Clinical Interventions in Aging, 01 October 2019, Vol.14, pp.1719-1728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-1998 ; E-ISSN: 1178-1998

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang Y
  2. Peng L
  3. Chan, Hlw
  4. Zhu K
  5. Wang X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...