skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Szilágyi, Sándor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A ket́ Rákóczy György fejedelem családi levelezése
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A ket́ Rákóczy György fejedelem családi levelezése

Szilágyi, Sándor; Rákóczi György (Prince of Transylvania)

v.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Rákóczyak kora erdélyeben
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Rákóczyak kora erdélyeben

Szilágyi, Sándor

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Actes et documents pour servir à l'histoire de l'alliance de George Rákóczy: prince de Transylvanie avec les Français et les Suédois dans la guerre de trente ans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Actes et documents pour servir à l'histoire de l'alliance de George Rákóczy: prince de Transylvanie avec les Français et les Suédois dans la guerre de trente ans

Szilágyi, Sándor; Magyar Tudományos Akadémia

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erdély és az északkeleti háború, levelek és okiratok

Szilágyi, Sándor; Magyar Tudományos Akadémia. Történelmi Bizottsága

Toàn văn không sẵn có

5
Erdélyország története, tekintettel mivelődésére
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erdélyország története, tekintettel mivelődésére

Szilágyi, Sándor

kot.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...