skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.855  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1930년대 프랑스 기술-경제 엘리트 - X-Crise(1931-1939)- ( The Techno-Economic Elites in France: X-Crise(1931-1939) )

문지영 ; Mun Ji Yeong

서양사론, 2004, Vol.80, p.39

ISSN: 1229-0289

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

1950년대《사상계》지식인 집단의 자유민주주의 담론과 냉전인식

장규식(중앙대학교)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1970년대 여성노동자들의 민주노조운동: 재평가와 의미 ( Women`s Labor Movement in 1970`s: Valuation and Meaning in 2000`s )

강인순 ; In Soon Kang

인문논총, 2009, Vol.24, p.5

ISSN: 2005-6222

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1990년대 영화진흥법의 제·개정 과정 및 양상 연구

함충범(Ham Chung Beom)

한국예술연구, 2015, Issue 11, pp.33-54

ISSN: 2093-6494

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1990년대 일본여성노동력에 대한 사회적 보호정책의 새로운 흐름

김미숙(Mi-Sook Kim)

한국인구학, 1999, Vol.22(2), pp.163-195

ISSN: 1226-2986

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1990년대 일본여성노동력에 대한 사회적 보호정책의 새로운 흐름

김미숙

한국인구학 = Korea journal of population studies, 1999, Vol.22(2), pp.163-195

ISSN: 1226-2986

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2008 촛불집회 참여자의 이념적 정향

조기숙(Kisuk Cho)

한국정치학회보, 2009, Vol.43(3), pp.125-148

ISSN: 1229-506X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2011년 한국교육 국제학술회의: 각국의 자국어 정책과 국어교육; 국어과 교육과정 정책 분석 ( Analyzing the Educational Policy of Korean Language Curriculum )

천경록 ; Gyeong Rok Cheon

국어교육연구, 2011, Vol.28, p.185

ISSN: 1227-8823

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21세기 도시재생 방향성 제시를 위한 근대 도시계획의 역사적 고찰

권태정(Kwon, Tae-Jung)

국토계획, 2013, Vol.48(6), pp.283-294

ISSN: 1226-7147

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21세기 자본주의와 아시아 탐색하기

글렌 모건(Glenn Morgan) ; 김다진(번역자)

아시아리뷰, 2016, Vol.5(2), pp.39-62

ISSN: 2234-0386

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

30대 기혼여성의 성애화된(sexualized) ‘노동’의 의미와 수행에 대한 연구

추주희(Choo Joo-Hee)

페미니즘 연구, 2012, Vol.12(1), pp.119-156

ISSN: 1598-4192

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3세대 해방신학의 신자유주의 비판을 통해 본 한국교회의 신앙실천 방안 연구: 브라질 해방신학자 성정모의 신학을 중심으로 ( A Study for the Korean Church`s Practical Ways of Faith in the Light of the Third Generation Liberation Theology based on Dr. Jung Mo Sung )

박도웅 ; Park Do-woong

기독교사회윤리, 2016, Vol.36, p.77

ISSN: 1229-8387

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

68혁명을 위한 레퀴엠

홍태영(Hong, Taiyoung)

마르크스주의 연구, 2018, Vol.15(3), pp.39-65

ISSN: 1738-2998

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

87년체제론의 관점에서 본 사회체제논쟁 ( The Debate on the Korean Societal Regime and `87regime Theory )

김종엽 ; Jong Yup Kim

민주사회와 정책연구, 2010, Vol.17, p.53

ISSN: 1598-6373

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'A city is not a company, a flat is not a commodity': urban movements and defenders of tenants' rights in Poland

Żuk, Piotr

Social Movement Studies, 04 March 2018, Vol.17(2), pp.251-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2837 ; E-ISSN: 1474-2829 ; DOI: 10.1080/14742837.2017.1401455

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of diaspora policies

Ragazzi, Francesco

Political Geography, July 2014, Vol.41, pp.74-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; E-ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2013.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of the impact of the 1997 Asian crisis and the contemporary global economic crisis on the Korean political economy

Pirie, Iain

Contemporary Politics, 01 December 2012, Vol.18(4), pp.416-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9775 ; E-ISSN: 1469-3631 ; DOI: 10.1080/13569775.2012.728031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of the impact of U.S. and Canadian cigarette pack warning label requirements on tobacco industry profitability and the public health

Givel, Michael

Health policy, 2007, Vol.83(2), pp.343-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-8510 ; E-ISSN: 1872-6054 ; DOI: 10.1016/j.healthpol.2006.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical investigation of the relationship between masculinity, social justice, religious education and the neo-liberal discourse

Farrell, Francis

Education + Training, 02 September 2014, Vol.56(7), pp.650-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-0912 ; E-ISSN: 1758-6127 ; DOI: 10.1108/ET-07-2014-0082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Deadly Consensus 1

Tombs, Steve ; Whyte, David

The British Journal of Criminology, 2010, 2009, Vol. 50(1), pp.46-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azp063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.855  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.160)
 2. Toàn văn trực tuyến (631)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (17)
 2. 1998đến2002  (68)
 3. 2003đến2007  (322)
 4. 2008đến2013  (785)
 5. Sau 2013  (655)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.275)
 2. Korean  (195)
 3. French  (68)
 4. Portuguese  (42)
 5. Spanish  (35)
 6. Japanese  (25)
 7. German  (20)
 8. Chinese  (20)
 9. Russian  (3)
 10. Danish  (3)
 11. Norwegian  (3)
 12. Turkish  (3)
 13. Italian  (2)
 14. Romanian  (2)
 15. Polish  (1)
 16. Ukrainian  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Killion, M. Ulric
 2. Kroes, Rob
 3. Whyte, David
 4. O'Malley, Pat
 5. Erjavec, Karmen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...