skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Induráin, Esteban xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal - Haro, Juan Carlos; Induráin - Eraso, Esteban ; Uriarte, José Ramón

Social choice and welfare, 1992, Vol.9(3), pp.213-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences addendum

Candeal - Haro, Juan Carlos; Induráin - Eraso, Esteban ; Uriarte, José Ramón

Social choice and welfare, 1997, Vol.14(2), pp.359-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...