skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Large-scale De Novo Prediction of Physical Protein-Protein Association
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale De Novo Prediction of Physical Protein-Protein Association

Elefsinioti, A. ; Sarac, O. S. ; Hegele, A. ; Plake, C. ; Hubner, N. C. ; Poser, I. ; Sarov, M. ; Hyman, A. ; Mann, M. ; Schroeder, M. ; Stelzl, U. ; Beyer, A.

Molecular & Cellular Proteomics, 11/01/2011, Vol.10(11), pp.M111.010629-M111.010629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M111.010629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poser, I.
  2. Elefsinioti, Antigoni
  3. Hubner, Nina C
  4. Beyer, Andreas
  5. Stelzl, Ulrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...