skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Chủ đề: Annan Humaniora xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: Nomads xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century

Sercombe, Peter ; Sellato, Bernard;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

ISBN: 9788791114847 ; ISBN: 9788776940188 ; ISBN: 8791114845 ; ISBN: 8776940187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sellato, Bernard
  2. Nias - Nordic Institute of Asian Studies
  3. Sercombe, Peter
  4. Nordiska Ministerrådet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...