skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Spiral (Imperial College London) xóa Cơ sở dữ liệu: BMJ Journals (BMJ Publishing Group) xóa Năm xuất bản: 2017đến2018 xóa Chủ đề: Quality of Care xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A national hospital mortality surveillance system: a descriptive analysis

Cecil, Ev ; Wilkinson, S ; Bottle, R ; Esmail, A ; Vincent, C ; Aylin, P; National Institute for Health Research ; National Institute for Health Research ; National Institute for Health Research ; Dr Foster Intelligence

BMJ Quality and Safety, 01 December 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2018-008364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dr Foster Intelligence
  2. Wilkinson, S.
  3. Aylin, Paul P
  4. Esmail, A
  5. Wilkinson, Samantha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...