skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Differential Scanning Calorimetry (Dsc) xóa Chủ đề: Polymers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy-clay nanocomposites.(Article)

Hutchinson, John M.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Vol.125(2), p.617(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; DOI: 10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson, John M.
  2. Hutchinson, Jm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...