skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1997 xóa Tác giả/ người sáng tác: Teutsch, Georg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forced and natural gradient tracer tests in a highly heterogeneous porous aquifer: instrumentation and measurements

Ptak, T ; Teutsch, G

Journal of Hydrology, 1994, Vol.159(1), pp.79-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1694 ; E-ISSN: 1879-2707 ; DOI: 10.1016/0022-1694(94)90250-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of well contamination using a regional stochastic modelling approach

Franke, Hans-Jörg ; Kobus, Helmut ; Teutsch, Georg; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-8271

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untersuchungen zur Erkundung effektiver Aquiferparameter : Testfeld WASSER/BODEN "Horkheimer Insel" ; Schadstofftransport im Untergrund, Erkundungs- und Überwachungsmethoden

Ptak, Thomas ; Schad, Hermann ; Teutsch, Georg ; Kobus, Helmut; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-628

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Teutsch, Georg
  2. Kobus, Helmut
  3. Universität Stuttgart; Universität Stuttgart
  4. Teutsch, G.
  5. Ptak, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...