skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Grynberg, Roman xóa Chủ đề: Goldbergbau xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji; The case of Emperor gold mines

Roman Grynberg ; Peter Fulcher ; Peter Dryden

International Journal of Social Economics, 1999, Vol.26(1/2/3), p.79-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-8293 ; DOI: 10.1108/03068299910229514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Emerald Journals (Emerald Group Publishing)  (1)
  2. ECONIS (ZBW)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fulcher, Peter
  2. Fulcher, P.
  3. Peter Fulcher
  4. Dryden, P.
  5. Dryden, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...