skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
“I played games as there was nothing else to do”: Understanding motivations for using mobile content sharing games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“I played games as there was nothing else to do”: Understanding motivations for using mobile content sharing games

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei ; Low, Guanghao

Online Information Review, 11/23/2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. Emerald Insight  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sian Lee, C.
 2. Low, G.
 3. Lee, Chei
 4. Low, Guanghao
 5. Sian Lee, Chei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...